Imagen: 
Nando Garnika y Eileen Moreno
Nando Garnika y Eileen Moreno
Sabor de la Imagen Móvil: 
Foto Horizontal